KATAYAMA MICRONICS PRECISION (THAILAND) LTD. 

Tel: (66)0-3574-6569 

Saturday 13th Apr 2024 

Monday - Friday 08:00 - 17:00

Saturday and Sunday - CLOSED

Phone: (66)0-3574-6569
KATAYAMA MICRONICS PRECISION (THAILAND)

42 Moo 4 Rojana Industrial Park Ayutthaya Thailand

 

 

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท คาทายาม่า ไมโครนิคส์ พรีซีชั่น(ประเทศไทย) จำกัด

 

     บริษัท คาทายาม่า ไมโครนิคส์ พรีซีชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัทเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและให้ความมั่นใจต่อท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบว่าบริษัทมีนโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่าน ที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

 

     โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ KATAYAMA-MP ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งบริษัทฯจะไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่านให้กับผู้ใด   โดยเว็บเซิฟร์เวอร์ของบริษัทจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการรวบรวม ไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

 

     อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีความจำเป็นประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่าน เช่น ชื่อ และที่อยู่ บริษัทฯจะพยายามแจ้งให้ท่านถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดแจ้งเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อนหรือภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกำหนด ว่า เมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้ว และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลโดยบริษัทเท่านั้น เพื่อสิทธิประโยชน์และใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ ในบางโอกาส บริษัทอาจให้ที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่องค์กรที่มีชื่อ เสียง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่บริษัทพิจารณาว่าน่าจะเป็นสนใจต่อท่าน ในกรณีเหล่านี้ ท่านมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านได้

 

     หากกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่ง ข้อมูลของท่าน อาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านั้นเพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความ ต้องการทางธุรกิจของท่าน เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุ๊กกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่าน หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกนำไป เก็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะทำให้บริษัททราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป

 

     โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่าน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้ง ต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุ๊กกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท

 

     เมื่อท่านออกจากเว็บไชต์นี้แล้ว ขอให้ท่านโปรดระมัดระวัง และโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

 

     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากท่านคิดว่ามีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น หรือประสงค์จะเข้าถึงสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทไม่ได้ปฎิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น

 

ท่านสามารถดำเนินติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ที่   

Webmaster, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 035-746-569